Dilemma.hu
Keresés
ÁllatokBefektetések és gazdaságCsaládi életÉtelek és italokEzotéria és természetfeletti

Promóciós szabályzat

hatályos: 2022. aug. 1-től

1. A szabályzat hatálya

A jelen Promóciós szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) "Webnest Web Agency", Horváth Dániel E.V. (székhely: 4030 Debrecen, Szilva utca 6., adószám: 66141541-1-29, nyilvántartási szám: 32080852), a www.dilemma.hu és a www.dilem.ma weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője (a továbbiakban Szervező) adta ki a 2022. aug. 1-től visszavonásig, de legalább 2023. február 1-ig szervezett promóciós programjával kapcsolatban (a továbbiakban Promóció).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Promócióra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Felhasználó), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelnek, és mindenkire, aki a Promócióval kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Felhasználó a Promócióban történő részvétellel elfogadja a jelen Promóciós Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Promócióban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Felhasználót saját döntése alapján a Promócióból kizárni.

2. A Promócióban részt vevő személyek

A Promócióban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik regisztrált felhasználói fiókkal rendelkeznek a Weboldalon, vagyis elfogadják annak Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési tájékoztatóját, valamint elfogadják jelen Promóciós Szabályzat kitételeit. 

Nem vehetnek részt a Promócióban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen (jogi) személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció bármely szakaszában a Promócióból kizárja azt a Felhasználót, vagy a Felhasználó győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Felhasználónak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Felhasználóval szemben, aki: 

  1. a Promóció menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, 
  2. más Felhasználó vagy személy regisztrációs adataival visszaél; 
  3. a Promóció tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

3. A Promóció lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel

Minden, a Weboldalon már regisztrált, vagy a Promóció időtartama alatt regisztráló Felhasználó automatikusan részt vehet a Promócióban. A Weboldalra bejelentkezve történő, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő aktivitást pontokkal jutalmazzuk (továbbiakban Zsetonok).

A Zsetonok jóváírása az alábbiak szerint alakul:

  • Regisztráció az oldalon: 100 zseton
  • Új dilemma feltöltése: 5 zseton
  • Új dilemma feltöltése, szavazással: 5 zseton
  • Új válasz egy dilemma alatt: 3 zseton

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció során változtasson a különböző aktivitásokért járó zsetonszámokon, de kizárólag pozitív irányban. Az aktivitásokért járó zsetonok módosítása csak a módosítás utáni aktivitásokra vonatkozik, visszamenőlegesen nem írunk jóvá Zsetonokat.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek, illetve az abban foglalt Közösségi Irányelveknek nem megfelelő tartalom megosztását annak komolyságának megfelelő pontlevonással, a Promócióból való kizárással, esetleg az ÁSZF-ben a Weboldalról való kitiltással büntesse.

A felhasználó bejelentkezés után nyomon követheti Zsetonjai számát a fejléc jobb felső sarkában található gombon. Erre a gombra kattintva felugró ablakban megtekintheti az utolsó 10, a Zseton egyenlegét érintő változását.

Ugyanezen felugró ablakban eljuthat a Webshop felületére, ahol tájékozódhat a Nyereményekről, melyekre gyűjtött Zsetonjait válthatja. Jelen promóciós szabályzat nem tartalmazza a Nyereményeket, ezek a promóció során változhatnak. Javasoljuk ezen termékek megtekintését a Promócióban való aktív részvétel előtt.

A Felhasználó az aktuálisan elérhető egyenlegét a webshopban beválthatja egy nyereményre, annak a webshopban meghatározott zseton-értékén.

Adatvédelem, adatkezelés

A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó elfogadja a Weboldal Adatkezelési tájékoztatóját, a Szervező az ebben foglaltak szerint jár el a Felhasználó adatainak kezelését illetően.

Ezen kívül lehetséges, hogy a Szervező a nyeremény átadásának lehetővé tételének érdekében további személyes adatokat, például szállítási címet, telefonszámot kér. Ennek megosztása elengedhetetlen a nyeremény átvételéhez. A megosztott személyes adatokat kizárólag a nyeremény kézbesítésének idejéig tároljuk, azokat nem kötjük a Weboldalon létrehozott felhasználói tartalmakhoz, illetve csak és kizárólag a szállítást bonyolító futárszolgálatnak adjuk át (Magyar Posta).

A Promócióban részt vevő Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait (nevét, nagyobb értékű nyeremény esetén az átadás során készült fotókat) közzétegye.

Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatók át.

Szervező a jelen Szabályzat és a Promóció menetének vagy a Promóció bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Promóció során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Promócióból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Promócióra és Promóciós Szabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Általános Szerződési FeltételekAdatkezelési tájékoztatóSüti tájékoztatóPromóciós szabályzatKapcsolat

Webnest Web Agency © 2023