Dilemma.hu
Keresés
ÁllatokBefektetések és gazdaságCsaládi életÉtelek és italokEzotéria és természetfeletti

Általános Szerződési Feltételek

1. verzió
hatályos: 2022. jún. 1-től

1. Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza "Webnest Web Agency", Horváth Dániel E.V. (székhely: 4030 Debrecen, Szilva utca 6., adószám: 66141541-1-29, nyilvántartási szám: 32080852), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató, Üzemeltető) által tulajdonolt és üzemeltetett Dilemma.hu ill. Dilem.ma weboldal (továbbiakban Weboldal) használatára vonatkozó szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

Ügyfélszolgálat elérhetősége: info@webnest.hu

A Weboldalra történő regisztrálással, belépéssel, a weboldal használatával Ön (továbbiakban Felhasználó) kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Weboldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF-et) és az Adatkezelési tájékoztatót, melyeknek minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól.

Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Weboldal minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Felhasználó az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve a magyar.

2. A szerződés tárgya

A Weboldal közvetítő szolgáltatást nyújt, tárhelyet és elektronikus felületet szolgáltat a Felhasználók egymással való kommunikációjára és közösségek építésére.

3. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános rendelkezések

A Felhasználó kijelenti, hogy elmúlt 13 éves, illetve hogy a jogképessége és cselekvőképessége semmilyen módon nincs korlátozva. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt és szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veszi igénybe, illetve hogy a weboldal, így a Felhasználók által létrehozott tartalmak egy része is teljes mértékben nyilvános.

A Felhasználók a tartalmak közzétételekor nyilatkozhatnak arról, mely (általuk megadott) személyes információ jelenjen meg róluk a tartalomhoz köthetően. Amennyiben a Felhasználó saját döntése eredményeképp személyes adatot tesz közzé önmagáról, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználónak jelen tilos más személynek kiadnia magát.

4. A Szolgáltató és a Felhasználó felelőssége

A Weboldal tartalma a Felhasználók által közzétett tartalomból áll, melyek nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, nem esnek át előzetes ellenőrzésen és az üzemeltető véleményét nem tükrözik. A tartalmakra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató elkötelezett a törvények, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt közösségi irányelvek betartatására és az ezzel szembemenő tartalmak eltávolítására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon a Felhasználók által elhelyezett tartalomért, illetve jogsértés  esetén az érintett felhasználók tárolt adatait a magyar hatóságoknak kiadhatja.

A Felhasználó, amennyiben jogszabályt, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt irányelveket sértő tartalmat talál, köteles azt a kifogásolt tartalom mellett található, erre a célra rendszeresített gomb használatával, vagy az ügyfélszolgálat egyéb elérhetőségén keresztül jelezni. A jelentett tartalmat ügyfélszolgálatunk minden esetben a lehető leghamarabb ellenőrzi és szükség esetén eltávolítja.

A Felhasználók által a Weboldalon közzétett tartalom nem tekinthető szakmai jellegű javaslatnak, azok pontosságáért, megbízhatóságáért és az abból eredő bármilyen jellegű károkért az Üzemeltető az teljes ellenőrzés lehetetlensége miatt nem felel. A Felhasználók által közzétett javaslatok, információk felhasználása a Felhasználók felelősségi körébe tartozik, az egészséget, életmódot érintő tanácsok tekintetében ajánlott a háziorvossal vagy más szakértővel való konzultáció. Nem lehet az Üzemeltetőt felelőssé tenni esetleges személyi sérülésért, melyet hanyagság, vagy rosszindulatú, vagy épp helytelen értelmezés eredményez.

A Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, melyet közzétesz a Weboldalon. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon való közzétételével ellenszolgáltatás nélkül korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, amit a Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

5. Közösségi irányelvek

Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős. A Felhasználó köteles jelen irányelvek valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

A Weboldal használata, tartalom közzététele során tilos

 1. trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni; 
 2. személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan; 
 3. olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani; 
 4. személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is; 
 5. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni; 
 6. olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok); 
 7. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti; 
 8. a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni; 
 9. szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások) 
 10. szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben; 
 11. más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően; 
 12. vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni; 
 13. bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni; 
 14. a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni; 
 15. reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni.
 16. olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a moderátorok tájékoztatás nélkül korlátozhatják vagy eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat. A tartalom korlátozása esetén annak tartalmát a többi felhasználó kizárólag külön kattintással, saját felelősségére tekintheti meg. A Szolgáltató a döntését nem köteles indokolni.

6. Vonatkozó jogszabályok

A Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik.

7. Záró rendelkezések

A Felhasználók kötelesek az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót időről időre áttanulmányozni. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató verziószáma és hatálybalépésének dátuma az adott dokumentumok fejlécében található. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, az igénybevétel idején hatályos  ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató az érvényes dokumentumok nyilvánosságát folyamatosan biztosítja.

Általános Szerződési FeltételekAdatkezelési tájékoztatóSüti tájékoztatóPromóciós szabályzatKapcsolat

Webnest Web Agency © 2023